Oudercommissie

De oudercommissie is een belangrijke schakel tussen Kindercentrum Pluizenbolletje en de ouders en heeft een signalerende en adviserende functie.

De oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen en stimuleren contacten tussen de ouders onderling. Deze commissie stelt zich ten doel de belangen van kinderen en ouders te behartigen. De oudercommissie kan middels het adviesrecht de directie voorzien van een advies.

De oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen en stimuleren contacten tussen de ouders onderling. Deze commissie stelt zich ten doel de belangen van kinderen en ouders te behartigen. De oudercommissie kan middels het adviesrecht de directie voorzien van een advies.

De oudercommissie adviseert gevraagd en ongevraagd over het pedagogisch beleid, het dagprogramma, de verzorging, de voeding, maar ook over feesten of activiteiten.
De medezeggenschap van ouders is geregeld in het reglement oudercommissie. Via de oudercommissie kunt u officieel uw stem laten horen.

In de entree van de vestigingen hangen foto’s met de bijhorende namen en contactgegevens van de oudercommissieleden. Verdere informatie is op te vragen via info@pluizenbolletje.nl.

Oudercommissies kunnen een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waarbij Pluizenbolletje is aangesloten.

De Geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of de kinderopvangorganisatie in redelijkheid heeft gehandeld. De Geschillencommissie moet volgens de wet binnen 6 maanden uitspraak doen. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissies als de aangesloten kinderopvangorganisatie.

Meer informatie kunt vinden op www.degeschillencommissie.nI en www.klachtenloket-kinderopvang.nl.