Continue Risicobeheersing

Elk jaar vindt er op de dagopvang en de buitenschoolse opvang minimaal 1 keer een uitgebreide kwaliteitscontrole plaats.

Deze controle wordt uitgevoerd door alle medewerkers van Kindercentrum Pluizenbolletje. Dit gebeurt onder meer door de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid tijdens een studiedag. De medewerkers inventariseren de risicoa's en nemen de juiste maatregelen om de veiligheid continu te kunnen waarborgen.

Brandveiligheid
Kindercentrum Pluizenbolletje voldoet aan de wettelijke brandveiligheidseisen. Wij beschikken dan ook over een goed uitgewerkt ontruimingsplan. Wij doen 1 keer per jaar in de maand november een ontruimingsoefening die geëvalueerd wordt tijdens een studiedag voor de medewerkers.

Medicatie
Ter voorkoming van verkeerd gebruik mogen alleen de pedagogisch medewerkers die hiervoor door de leiding zijn aangewezen medicatie toedienen. Ouders dienen vooraf aan het gebruik een medicatieformulier in te vullen. In geval van twijfel bij onze pedagogisch medewerkers mogen zij uw vraag tot het toedienen van medicatie afwijzen.

Ziek
Als het kind ziek is, kan het niet opgevangen worden in ons kindercentrum. Dit is in het belang van het zieke kind zelf. Mocht het kind ziek worden tijdens zijn of haar verblijf op de opvang, dan zullen onze pedagogisch medewerkers de situatie proberen in te schatten om te bepalen of het kind kan blijven of niet. Dit gebeurt in overleg met de ouder.
Als uw kind ziek is en niet op de opvang kan komen, geldt de regel zowel voor het kinderdagverblijf als voor de buitenschoolse opvang dat u uw kind voor half tien 's ochtends telefonisch moet afmelden.

Beter melden
Als uw kind beter is en de eerstvolgende dag weer op de opvang kan komen, dan dient u uw kind voor half tien 's ochtends telefonisch weer beter te melden.

Voor de buitenschoolse opvang is het van belang om te weten of wij die dag wel of niet uw kind(eren) van school moeten ophalen om de eerder opgehaalde kinderen niet onnodig lang te laten wachten. Als u uw kind niet beter gemeld heeft, gaan wij er vanuit dat uw kind nog steeds ziek thuis is, niet op school aanwezig is en dus ook niet door de pedagogisch medewerker opgehaald moet worden van school.